Nyelvtan tankönyv 5. osztály

Anyanyelv felsősöknek 5. Az új kerettantervhez átdolgozott munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához MS-2585U
MS-2585U

Munkafüzet

5. évfolyam, 17. kiadás (2017. 07. 20.)
 
 
kód: MS-2585U
ára: 960 Ft
méret: A4, 104 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető
A munkafüzet az Anyanyelv felsősöknek 5. tankönyv anyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
BEVEZETÉS3
Miért és hogyan kell a nyelvtant tanulni?4
TANÉV ELEJI ISMÉTLÉS5
Hangtani ismeretek5
Szótani ismeretek7
Mondattani ismeretek12
Fogalmazási ismeretek14
Nyelv, anyanyelv, beszéd, írás19
A szép magyar beszéd20
Kommunikáció, nyelvi viselkedés22
ISMERKEDJ MEG A SZÖVEGEKKEL!24
A nyomtatott szöveg24
Az elektronikus szöveg29
Tájékozódás, információkeresés30
MAGÁN- ÉS MÁSSALHANGZÓK32
Hogyan keletkeznek a hangok?32
Magánhangzóink33
Mássalhangzóink34
A magánhangzók egymásra hatása. A hangrend és az illeszkedés36
A mássalhangzók egymásra hatása I. A részleges hasonulás38
A mássalhangzók egymásra hatása II. A teljes hasonulás40
A mássalhangzók egymásra hatása III. Az összeolvadás42
A mássalhangzók egymásra hatása IV. A rövidülés44
HELYESÍRÁSUNK ALAPELVEI46
A hang és a betű46
Az ábécé és a betűrend48
A szótagolás és az elválasztás49
A magyar helyesírás alapelvei I. A kiejtés elve51
A magyar helyesírás alapelvei II. A szóelemzés elve53
A magyar helyesírás alapelvei III. A hagyomány elve56
A magyar helyesírás alapelvei IV. Az egyszerűsítés elve58
Összefoglalás. Szövegértés, hangtan, helyesírás59
A SZAVAK SZERKEZETE ÉS JELENTÉSE66
A szó szerkezete I. A szavak osztályozása66
A szó szerkezete II. Az összetett szó részei68
A szó szerkezete III. A toldalék fajtái70
A szó szerkezete IV. További ismeretek a toldalékokról73
A szó alakja és jelentése I. A hangalak és a jelentés kapcsolata76
A szó alakja és jelentése II. Egyjelentésű és többjelentésű szavak77
A szó alakja és jelentése III. Azonos alakú szavak79
A szó alakja és jelentése IV. Hasonló hangzású szavak80
A szó alakja és jelentése V. Rokon értelmű szavak81
A szó alakja és jelentése VI. Ellentétes jelentésű szavak83
A szó alakja és jelentése VII. Hangutánzó és hangulatfestő szavak84
Állandósult kifejezéseink86
Összefoglalás. Szótani ismeretek90
TANÉV VÉGI ISMÉTLÉS95
Hangjaink és betűink95
Helyesírásunk97
Szavaink98
Mondataink100
Nyelv és kommunikáció102


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Asztali