Tájékoztató Visszaélési bejelentési rendszer működtetéséről

A MOZAIK KIADÓ Kft. vállalkozás belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a magyar panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló, a Magyar Országgyűlés által hozott 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentő rendszer nem fedi le egyéb panaszok kezelését.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a MOZAIK KIADÓ Kft. szervezetén belül az etikai- ügyviteli terület működteti. A bejelentő az etikai-ügyviteli terület felé a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni. Amennyiben személyesen tesz bejelentést a helyi etikai megbízottnál teheti meg, akinek elérhetőségéért lépjen kapcsolatba a társasággal.

Személyesen bejelentés esetén a szóbeli bejelentés ? a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően ? írásba foglalásra kerül és ? annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett ? a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

Írásbeli bejelentés megtehető postai úton (Postacím: MOZAIK KIADÓ Kft. 6720 Szeged, Somogyi u. 19.) vagy elektronikus úton (E-mail cím: panaszkezeles@mozaik.info.hu). Fontos, hogy a bejelentéshez adja meg nevét, elérhetőségét, a vállalkozással fennálló kapcsolatát, illetve a jogsértés leírását.

A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelünk minden bejelentést, a bejelentő személyazonosságát is. Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

  • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  • alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.