Természetföldrajz

Természetföldrajz II.   MS-3110
MS-3110

Tankönyv - A Föld külső erői

9-10. évfolyam, 1. kiadás
 
 
kód: MS-3110
ára: 1 540 Ft
méret: B5, 304 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A korszerű földrajztanításban nélkülözhetetlenek azok a geofizikai és geológiai ismeretek, amelyek az általános természetföldrajzi jelenségek okait és egymás közötti kapcsolatait magyarázzák. A Föld belső és külső erőit bemutató két természetföldrajz-kötet a felvételire készülő középiskolás diákok számára is érthető és érdekes, ugyanakkor tudományos igényű, színvonalas bevezetést nyújt a témába. A könyv szemléltető ábrái, grafikonjai, illetve a tárgy- és névmutató a tananyag elsajátítását segítik.

A kötet (különösen tanár szakos) egyetemi hallgatóknak is ajánlható.

Tartalomjegyzék
1. A külső erők értelmezése 
Ellenőrző kérdések 
2. Az endogén és exogén folyamatok kapcsolatrendszere 
Ellenőrző kérdések 
3. Impakt jelenségek a Föld felszínén 
3.1. A becsapódásos kráterek keletkezése a Földön 
3.1.1. A légkörön való áthatolás 
3.1.2. A robbanásos kráterképződés és a központi kiemelkedés értelmezése 
3.1.3. Kozmikus testek becsapódása a tengerekbe 
3.2. A meteorkráterek elpusztulása a földrajzi burokban 
3.3. Az asztroblémák felkutatása 
3.4. Az impakt kráterek képződésének gyakorisága és időbeli eloszlása 
3.5. A Föld legismertebb asztroblémjei 
3.5.1. Az asztroblémek eloszlásának földrajzi rendszere 
3.5.2. Meteorkráter példák 
3.5.2.1. A Barringer-kráter 
3.5.2.2. A Nürdlingen-Ries 
3.5.2.3. A Fekete-tenger keletkezésének problémája 
Ellenőrző kérdések 
4. Az extraterresztrikus tömegvonzás szerepe a földfelszín lepusztításában 
4.1. A tengerjárás oka 
4.2. A tengerjárást befolyásoló fontosabb tényezők 
4.3. A tengerjárás földrajzi hatásai 
Ellenőrző kérdések 
5. A felszínpusztítás előkészítő folyamatai (Aprózódás és mállás) 
5.1. Az aprózódás 
5.1.1. A változó kéregterhelés okozta aprózódás 
5.1.2. Az inszolációs vagy sivatagi aprózódás 
5.1.3. A fagy okozta aprózódás 
5.1.4. Kristályosodási folyamatok kőzetaprózása 
5.1.5. A biogén aprózódás 
5.1.6. A kőzetszállító folyamatokhoz kötődő (mechanikai) aprózódás 
5.2. A mállás 
5.2.1. Az oldódás és az oldásos mállás 
5.2.2. Az oxidációs mállás 
5.2.3. A szilikátos kőzetek mállása 
5.2.4. A biológiai mállás 
5.3. A kőzetminőség, a domborzat és a klíma szerepe az aprózódási-mállási folyamatokban 
5.4. Az aprózódás és a mállás nagyságrendje a denudációban 
Ellenőrző kérdések 
6. A lejtős területek tömegmozgásai 
6.1. A derázió hatékonyságának legfőbb szabályozó tényezői 
6.2. A tömegmozgások főbb típusai 
6.2.1. A kőzetomlások 
6.2.2. Csuszamlások 
6.2.3. Talajkúszások és talajfolyások 
6.2.4. Vízalatti zagyáramlások 
Ellenőrző kérdések 
7. A víz felszínalakító tevékenysége 
7.1. A víz eredete és a földi vízkészlet 
7.2. A víz körforgása a természetben és a földfelszín vízháztartása 
7.3. Az óceánok és tengerek felszínalakító tevékenysége 
7.3.1. Az óceánok és melléktengerek kritériumai 
7.3.2. A tengervíz kémiai sajátosságai 
7.3.2.1. Honnan származik a Világtenger sótartalma? 
7.3.3. A tengervíz fizikai paraméterei (fagyáspont, nyomás, sűrűség, átlátszóság, szín és hőmérséklet 
7.3.4. A tengerek jégtakarója és az úszó jéghegyek 
7.3.5. A tengervíz mozgásjelenségei és azok partformáló hatása 
7.3.5.1. A hullámzás 
7.3.5.1.1. A meredek és a lapos partok abráziós formakincse 
7.3.5.2. Az állóhullám 
7.3.5.3. A belső hullámok 
7.3.5.4. A tengeráramlások 
7.4. A tavak földrajzi jelentősége 
7.4.1. A tómedencék genetikai típusai 
7.4.2. A tavak víz- és hőháztartása 
7.4.3. A tavak öregedése és pusztulása 
7.5. A vízfolyások földrajza (potamológia) 
7.5.1. A csapadékvíz felszínalakító munkája (pluviális erózió) 
7.5.2. A vízfolyások általános jellemzése 
7.5.2.1. Vízrendszer, vízterület, vízválasztó 
7.5.2.2. A meder, a vízhálózat alakrajzi sajátosságai és a folyó esésgörbéje 
7.5.2.3. A folyóvíz hőmérséklete és a folyók befagyása 
7.5.2.4. A folyóvizek vízhozama, vízállása és vízjárási típusai 
7.5.2.5. A vízgyűjtő térségek lefolyási sajátosságainak külünbségei 
7.5.3. A folyóvíz energiája, hordalékszállítása és szakaszjellege 
7.5.4. A folyók szakaszjelleg változásai és a teraszok képződése 
7.5.5. A folyómedrek helyváltoztatásai, a felszíni és a felszín alatti völgyek kölcsönös kapcsolatai 
7.6. A felszín alatti vizek típusai 
7.6.1. A talajnedvesség és a talajvíz fogalma 
7.6.2. A rétegvíz 
7.6.3. A hasadékos kőzetek vizei (résvíz) 
7.6.3.1. A karsztvíz 
7.7. Forrástípusok 
7.8. Az emberi tevékenység hatásai a vízrendszerekre 
Ellenőrző kérdések 
8. A jég felszínalakító tevékenysége 
8.1. A hóhatár fogalma 
8.2. Lavina, firn, gleccserjég 
8.3. A gleccserjég mozgása és felszínformáló munkája 
8.3.1. Morénatípusok 
8.3.2. A glaciális teknővölgy 
8.3.3. A hegységi gleccserek típusai 
8.3.4. A gleccserek jégtömegének és hosszúságának változásai 
8.4. Belföldi jégtakarók ma és a jégkorszakban 
8.4.1. A belföldi jég kialakulásának okai 
8.4.2. A belföldi jégtakarók felszínformáló munkája 
8.4.2.1. Szubglaciális exarációs formák 
8.4.2.2. Szubglaciális akkumulációs formák 
8.4.2.3. A jégtakarót övező területsáv glaciális formakincse 
8.5. A periglaciális felszínalakító folyamatok 
8.5.1. Az állandóan fagyott altalajú területek formakincse 
8.5.2. Az ember küzdelme az örökfaggyal 
Ellenőrző kérdések 
9. A szél felszínalakító tevékenysége 
9.1. A szélmarás (korrázió) és a kifúvás (defláció) formakincse 
9.2. A szélműködés akkumulációs formakincse 
9.2.1. A hullópor felhalmozódási termékei, a löszképződés 
9.2.2. A szabadon mozgó sivatagi homok formakincse 
9.2.3. A félig kötött homok területeinek formakincse 
9.3. A széltevékenység károkat okozó hatásai 
Ellenőrző kérdések 
10. Az élővilág felszínalakító tevékenysége 
10.1. Az élőlények szerepe a légkör és a talajszféra kialakulásában 
10.2. Biogén formakincs a Földön 
10.2.1. A növények szerepe a formaképződésben 
10.2.2. Az állatok szerepe a formaképződésben 
10.2.3. Az emberi társadalom, mint földrajzi tényező 
Ellenőrző kérdések 
Betűrendes név- és tárgymutató az I-II. kötetekhez 


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali