Olvasás munkafüzet 2. osztály

Beszéd, olvasás mf. 2. - I. félév Az ABC-ház sorozat munkafüzete MS-1504U
MS-1504U
2. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 10.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x274 mm
terjedelem: 80 oldal
tanterv: NAT 2012
990 Ft
792 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2022.04.01 és 2022.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok
Kerek egy esztendő  - A NAT2012 kerettantervhez készült másodikos olvasókönyv MS-1200U
Beszéd, olvasás mf. 2. - II. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete MS-1505U
Írásmunkafüzet 2. - Álló írás - Az ABC-ház sorozat munkafüzete MS-1506U
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 2. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1521U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
BESZÉDÉRTÉS?SZÖVEGÉRTÉS3
Jó tanácsok3
*Négy testvér4
A négy kívánság4
Három kívánság5
Búcsú a nyári barátoktól6
*Szeptember7
Ne félj hát, te ?tyamár?!8
Füllentős9
A bajos ?bö?10
Isten veled, gólyamadár11
*Ősz elején12
Miért gyülekeznek a fecskék minden ősszel? 12
Miért gyűrűzik a madarakat?13
Doktor Hertelendi, a seregély14
*Dél15
Miért hullanak le ősszel a levelek?16
Miért pihennek télen egyes állatok? 17
Mézes körte18
*Elment a madárka19
Miért szeretik az emberek a kutyát?20
A kiscica20
Macskánk21
Macskaszokások22
Sok szerencsét, Hengergőc! Az árva23
Téli vendégség23
Az igazi otthon24
Miért van lompos farka a mókusnak? 24
Őzike25
Szárcsák26
Ki játszik velem?27
A három lusta28
A rest lány29
Kinek nehezebb a dolga?30
Mit segíthetek?31
Mikor játszhattam?32
Kutya szeretne lenni 32
A szegény ember meg a nyúl33
A hideg34
*Hideg szél fúj35
Ingyenkonyha35
*Hirdetmény!36
A mókus karácsonya 37
Új mese a négy vándorról38
*Kerek istenfának szép tizenkét ága38
Egy téli délután39
A hópehely 40
*Esik a hó41
A tulipán42
A pintyünk43
*Csöpög a hólé44
Föloldozó február45
BESZÉD- ÉS OLVASÁSGYAKORLÁS46
Jó tanácsok46
1. A hangok időtartamának helyes ejtése. Kétjegyű mássalhangzók megkülönböztetése. A szavakban: dt hangkapcsolat47
2. A szavakban: dt és dj hangkapcsolat. Egyjegyű és kétjegyű mássalhangzók. Összetett szavak olvasása48
3. Egyjegyű és kétjegyű mássalhangzók. Összetett szavak olvasása. Zöngés és zöngétlen hangpárok a mondatokban 49
4. Gyors szótagfölismerés gyakorlása szólépcsővel. A hangok időtartamának helyes ejtése. Összetett szavak olvasása50
5. A szavakban: tj hangkapcsolat. Az ékezet jelentést módosító szerepe. Összetett szavak olvasása 51
6. A szavakban: ts hangkapcsolat. Az artikuláció élénkítése suttogással. Játékos szótagolás: szótól szóig52
7. A szavakban: hosszú jj és lj hangkapcsolat. A pontos olvasás gyakorlása: a szavakban egy betű eltérés van. Hangutánzó szavak megszólaltatása53
8. A szavakban: dj hangkapcsolat. Szósorok, szószerkezetek, mondatok olvasása54
9. A szavakban: tsz és dsz hangkapcsolat. A szöveg tagolása szünetekkel55
10. A szavakban: zöngésség szerinti hasonulás. Játékos szótagolás: szótól szóig56
11. A tanult hangkapcsolatok helyes ejtésének gyakorlása. Szószerkezetek, mondatok tagolása, hangsúlyozása57
12. A szavakban: nj és nyj hangkapcsolat. Szószerkezetek és összetett szavak. Közmondások tagolása, megszólaltatása58
13. Mássalhangzók időtartamának jelentést módosító szerepe. Hosszú mássalhangzók helyes ejtése szavakban 59
14. A tanult hangkapcsolatok gyakorlása. A légzéstechnika gyakorlása bővülő mondatokon. Szólánc olvasása szótagolás nélkül. Mássalhangzó-torlódásos szavak kiejtése60
15. A szavakban: sd és szd hangkapcsolat. A légzéstechnika gyakorlása bővülő mondatokon. Rímpárok keresése61
16. A hangtörvények érvényesítése a szavak helyes ejtésében. A pontos olvasás gyakorlása: a szavakban egy betű eltérés van. A szöveg tagolása62
17. A kiejtés gyakorlása két mássalhangzóval kezdődő szavak esetében. Hangbetoldással új szó alkotása. A hosszú mássalhangzó megrövidülése kiejtéskor63
18. A tanult hangkapcsolatok gyakorlása. A pontos olvasás gyakorlása: kis eltérés van a szópárokban. Szószerkezetek és összetett szavak olvasása64
19. A ch-val jelölt hang kiejtése szavakban. A szótagzáró néma h. Szószerkezetek olvasása65
DRÁMAJÁTÉKOK66
Szerepjátékok: udvarias magatartás és beszéd66
Jól mondod, ha (Köszönés, bemutatkozás) 66
Ha valakitől érdeklődni szeretnél (A helyes kérdezés)67
Ha valakitől szívességet kérsz (Udvarias kérés)68
Képességfejlesztő játékok69
Tapsolós játék69
Pantomimjáték69
Dolgozzatok, legények!69
Énekes játékok70
Ki-ki maga mesterségét folytassa!70
Találd ki, hogy ki vagyok!70
A játék szereplőinek kiválasztása71
FÖLMÉRÉSEK72
Fölkészülés a hangos olvasás év eleji fölmérésére: A nyomasztó titok72
Az önálló olvasás év eleji fölmérése: A róka és a kacsák73
Az önálló olvasás félévi fölmérése: A lóészen kifogtunk74
Fölkészülés a hangos olvasás félévi fölmérésére: Állatkerti tudósítás 75
SZÓTÁROK76
Rokon értelmű szavak, kifejezések76
Ellentétes jelentésű szópárok77
A kiadvány bevezetője
Jó tanácsok a munkafüzet használatához. 1. Amikor egy szöveggel ismerkedsz, mindig nézd meg azt is, hogy ki írta! Sok író és költő nevét ismerheted meg így. Jobban tudsz majd válogatni a könyvek közül. A népköltészeti művek alatt hiába keresel nevet, mert alkotóikat nem ismerjük. 2. A kérdésekre a szöveg megismerése után válaszolj! Ha a kérdés alatt üres vonalat látsz, akkor írásban felelj! Ha a rajzoknak nincs kihagyva hely, külön papírra rajzolj! 3. A vázlat segítségével bontsátok kisebb részekre az olvasmányt! A vázlat kibővítésével mondjátok el az eseményeket vagy a tanult ismereteket! 4. Rokon értelmű szavakat, kifejezéseket találhatsz a munkafüzet végén. Használd ezt a szótárt a feladatok megoldásakor! 5. Előfordul, hogy a költők eltérnek a jelenlegi helyesírási szabályoktól, és a vers ritmusának kedvéért rövidnek jelölik a hosszú, illetve hosszúnak a rövid hangokat. Ez csak a vers megszólaltatásában segít bennünket. Azért, hogy ne zavarjon meg a helyesírásban a versek költői írásmódja, a munkafüzetben megtalálod, hogyan kell helyesen írni ezeket a szavakat. (Helyesen így írjuk: - kezdetű mondat után olvashatod a kérdéses szót szabályos formában.) Régebben a költők minden verssort nagybetűvel kezdtek. Ezért néha nagybetűt találsz ott is, ahol nem kezdődik mondat. 6. Az olvasmányokhoz, versekhez tartozó technikai gyakorlatok külön lapokon találhatók, a Beszéd- és olvasásgyakorlás című fejezetben. A megfelelő gyakorlólap számát az olvasmány címe alatt keresheted.