Történelem érettségi felkészítő könyv. Rövid és hosszú esszék (2024-től érv.)

Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Esszéfeladatok, középszint, írásbeli Új kiadvány! A könyv a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok, rövid és hosszú esszék írására készít fel. 13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé. MS-3321U
MS-3321U

Felkészítőkönyv forrásokkal, kidolgozott feladatokkal

12. évfolyam, 2. kiadás (2023. 08. 14.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 224 oldal
tanterv: NAT 2020
4 380 Ft
3 504 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

AJÁNLÁS: A háromkötetes történelem érettségi felkészítő sorozatról Bárány Balázs ismertetője a Történelemtanárok Egylete honlapján olvasható.


Új kiadványunk a 2024-től érvényes érettségi követelmények alapján készült.

A 2017-es követelmények szerint érettségizőknek az MS-2376U kódszámú változat szükséges.


Könyvünk a középszintű történelem érettségi írásbeli vizsgára készít fel, és segítséget nyújt a szóbeli vizsgára való felkészüléshez is.

13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé található. A fejezetek elején megjelennek a kötelező kerettantervi fogalmak, nevek, kronológiai és topográfiai adatok.

  • A hangsúlyt a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok megírására helyezi: a témaköröket esszéfeladatok formájában dolgozza fel. Megmutatja, hogy mire kell figyelni egy-egy esszé megírásánál, hogyan érdemes a forrásokat használni, hogyan kell jól és lényegre törően fogalmazni, és hogyan lehet a szűkös terjedelem és akár kevésbé biztos tudás esetén is a lehető legjobb vizsgaeredményt elérni.
  • Ismerteti a javítási útmutató pontozási szempontjait, példákon keresztül bemutatja a javítókulcsot.
  • A szövegekben megjelöli a javításkor értékelhető válaszelemeket, hogy a tananyagban alapkövetelményként szereplő adatokat, összefüggéseket könnyebb legyen rögzíteni, szerepüket tudatosítani.
  • Az esszékkel a teljes érettségi tematikát lefedi.

A fejezetek elején a kötelező kerettantervi fogalmakat és neveket táblázatban, a kronológiát időszalagon, a topográfiai adatokat térképvázlatokon jeleníti meg a könyv. Szerepelnek benne az esszék értékelési szempontjai, valamint egy rövid és egy hosszú esszé javítókulcsa is. A szövegekben kiemeltük a vizsga során értékelhető elemeket, az érvek, magyarázatok felépítését és a források alkalmazását.

A szövegek nyelvezete a kötet elején egyszerűbb, a történelmi ismeretekben előre haladva összetettebbé válik. Így a könyv már 9. osztálytól használható a forrásközpontú tanuláshoz és az esszéírás elsajátításához. A könyvet digitális tananyag egészíti ki.

Kapcsolódó kiadványok
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Rövid választ igénylő feladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! Könyvünk a középszintű történelem érettségi rövid választ igénylő feladatainak megoldásához kínál gyakorlófeladatokat megoldásokkal. MS-3322U
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - 83 kidolgozott szóbeli tétel, középszint - Új kiadvány! Kidolgozott tételek a szóbeli vizsgára. 13 fejezetben 36 egyetemes történelmi és 47 magyar történelmi témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz. MS-3323U
Érettségi témavázlatok - Történelem, középszint (2024-től érv. követelmények) - Új kiadvány! A 2024-től életbe lépő érettségi követelményrendszerben szereplő témakörök részletes vázlata, ábrákkal, adattárral. MS-3324U
Próbaérettségi feladatsorok - Történelem, középszint (2017-től érv.) - 12 teljes feladatsor, magyarázatokkal ellátott megoldási útmutatóval. (2017-től érv. követelmények) MS-3162U
Történelmi atlasz középiskolásoknak - A szakmailag hiteles atlasz teljes körű segítséget nyújt az érettségire készüléshez MS-4116
Irodalom 11. - Emelt szintű érettségire készülőknek (2024-től érv. köv.) - Szerző: Pethőné és tsai. Kiadványunk könyv, munkafüzet és szöveggyűjtemény elegye. Felépítése nem kronologikus, hanem a fejezetei egy-egy problémát, kérdést járnak körül, irodalmi konvenciókat, motívumokat, műfajokat állítanak középpontba. MS-3341U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A könyv használatáról3
A középszintű írásbeli vizsga az érettségin4
Az ókor10
Politika (1.1.)12
Az athéni demokrácia a Kr. e. 5. században12
Ókori civilizációk öröksége (1.2.)14
A görög építészet14
A római építészet15
Vallások (1.3.)16
Az ókori zsidó vallás16
A kereszténység kialakulása és főbb tanításai16
A középkor18
Az iszlám világ (2.1.)20
Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai20
Gazdaság, társadalom, állam (2.2.)21
Az uradalom21
A mezőgazdasági technika változásai22
A hűbéresek kötelességei és jogai23
A jobbágyok jogai és kötelességei24
A középkori városok kialakulása és a városok jogai25
A városok jogai az érett középkorban26
A céhek kialakulása és működése27
A középkori kereskedelem28
Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3.)29
Az egyházi intézményrendszer29
A bencés rend30
A szerzetesi reformok31
A ferences rend32
A román stílus a templomépítészetben33
A gótika építészete34
A reneszánsz építészet35
A kora újkor36
A földrajzi felfedezések és következményeik (3.1.)38
A földrajzi felfedezések okai és főbb eseményei38
A kapitalista gazdaság kialakulása39
A kontinentális munkamegosztás kialakulása40
A bankok és a tőzsde szerepe a tőkés gazdaság kialakulásában41
Reformáció és katolikus megújulás (3.2.)42
A lutheri reformáció42
A kálvinizmus43
A protestáns egyházak kialakulása és elterjedése44
A katolikus megújulás45
A barokk építészet jellemző vonásai46
A felvilágosodás (3.6.)47
Az angol alkotmányos monarchia jellemzői47
Az USA Függetlenségi nyilatkozata48
Az USA alkotmánya49
A felvilágosodás államelmélete50
Az alapvető emberi és polgári jogok51
Az újkor52
Politikai eszmék (4.1.)54
A liberalizmus és a konzervativizmus54
A nacionalizmus a 19. században55
Az ipari forradalom első hulláma (4.2.)56
Az iparosodás kezdetei: a könnyűipari fellendülés56
A közlekedés átalakulásának következményei57
Az iparosodás környezeti hatásai58
Az ipari forradalom második hulláma (4.5.)59
Az iparosodás második szakasza59
Az iparosodás újabb szakaszának jellemzői60
A szocializmus (4.6.)61
A szocializmus61
Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7.)62
A polgári egyenlőség és a nemzetállam megteremtése az USA-ban62
A német polgári állam63
A világháborúk kora64
Az első világháború (5.1.)66
Az első világháború kitörése66
Hadviselés az I. világháborúban67
Állam, ideológia és gazdaság a két világháború között (5.4.)68
A náci ideológia68
A sztálini diktatúra69
A második világháború (5.7.)70
A német–szovjet viszony 1939 és 1941 között70
Az angliai csata71
Partizánháború a Szovjetunióban72
A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9.)73
A holokauszt73
A hidegháború kora76
A hidegháború kora (6.1.)76
Az ENSZ legfontosabb szervei76
A kétpólusú világ kialakulása77
A két Németország78
A kétpólusú világ felbomlása (6.2.)79
Németország újraegyesítése79
A Szovjetunió szétesésének okai, folyamata80
A kommunista diktatúrák bukása Közép-Európában81
A jelenkor82
Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1.)84
Az Európai Unió és az uniós intézmények működése84
Demográfiai változások Kínában85
Demográfiai változások a világban86
A migráció87
Magyarország a középkorban90
Magyar őstörténet és honfoglalás (2.4.)90
A magyar honfoglalás90
A zsákmányoló hadjáratok – „kalandozások” – története94
A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5.)96
I. (Szent) István államalapító tevékenysége96
Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3.)98
Az egyházi intézményrendszer Magyarországon98
A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5.)100
Az Aranybulla100
A tatárjárás eseményei és demográfiai következményei102
A vegyesházi királyok kora (2.6.)104
I. Károly gazdasági és pénzügyi intézkedései104
A törökellenes harcok106
Hunyadi Mátyás útja a hatalom megszerzésétől a központosításig108
Hunyadi Mátyás központosító intézkedései110
Hunyadi Mátyás birodalomépítő tervei112
Magyarország a kora újkorban114
Reformáció és katolikus megújulás (3.2.)116
A reformáció jellemzői és kulturális hatása116
Törökellenes és rendi küzdelmek (3.3.)118
A mohácsi csatavesztés körülményei118
Az ország három részre szakadása120
A várháborúk122
Erdély (3.4.)124
Erdély etnikai és vallási képe a 16–17. században124
Magyarország a Habsburg Birodalomban (3.5.)126
A Rákóczi-szabadságharc előzményei, okai126
A Rákóczi-szabadságharc lezárása, következményei128
Magyarország demográfiai és etnikai átalakulása130
A felvilágosodás (3.6.)132
Mária Terézia reformjai132
II. József reformjai134
Magyarország az újkorban136
A reformkor (4.3.)138
A reformkor fő kérdései138
Széchenyi politikai programja140
Kossuth politikai programja142
A forradalom és szabadságharc (4.4.)144
A márciusi forradalom144
Az áprilisi törvények146
Az 1848–1849-es szabadságharc148
A dualizmus kora (4.8.)150
A kiegyezéshez vezető út150
A dualista monarchia működése153
Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7.)154
A polgári állam jellemzői Magyarországon154
Az ipari forradalom második hulláma (4.5.)156
Gazdasági változások a dualizmus korában156
Az iparosodás (ipari forradalom) Magyarországon158
A nemzetiségi kérdés Magyarországon (4.9.)160
Az etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés160
Magyarország a világháborúk korában162
Az első világháború (5.1.)164
Magyarország az első világháborúban164
Politikai változások a háború után (5.2.)166
A demokratikus átalakítás kísérlete és kudarca Magyarországon166
A tanácsköztársaság168
Párizs környéki békék (5.3.)170
A trianoni béke következményei170
Politika és gazdaság Magyarországon (5.5.)172
A bethleni konszolidáció172
Társadalom és életmód Magyarországon (5.6.)174
Oktatáspolitika Magyarországon a két világháború között174
Magyarország a második világháborúban (5.8.)176
Magyarország külpolitikája176
Magyarország a Szovjetunió elleni harcokban178
A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9.)180
A magyarországi holokauszt180
Magyarország pusztulása (5.10.)182
Magyarország német megszállása182
A nyilas hatalomátvétel és következményei184
A szovjet megszállás és a deportálások186
Magyarország a hidegháború korában188
A kommunista diktatúra kiépítése és működése (6.3.)190
A Rákosi-korszak politikai rendszere190
A Rákosi-korszak gazdaságpolitikája192
Az 1956-os forradalom és szabadságharc (6.4.)194
Az 1956-os forradalom előzményei és kirobbanása194
A forradalom győzelme és a szabadságharc leverése196
A kádári diktatúra (6.5.)198
A Kádár-korszak politikai rendszere198
A Kádár-korszak gazdaságpolitikája200
Életkörülmények az 1960–70-es években202
A rendszerváltoztatás Magyarországon (6.6.)204
A rendszerváltoztatás204
A piacgazdaságra való áttérés nehézségei206
Magyarország a jelenkorban208
Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1.)210
A demográfiai változások Magyarországon210
Politikai intézmények (7.2.)212
A hatalmi ágak viszonya a jelenkori Magyarországon212
Az országgyűlési választások rendszere214
Nemzet (7.3.)216
Az erdélyi magyarság története 1945 után216
A magyarországi romák foglalkoztatási helyzete218