Történelem érettségi felkészítő könyv. Rövid és hosszú esszéfeladatok

Érettségire készülök - Történelem, középszint, írásbeli - Esszéfeladatok (2017-től érv.) Könyvünk a középszintű történelem érettségihez nyújt segítséget. A legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatokra, rövid és hosszú esszékre helyezi a hangsúlyt. 2017-től érvényes követelmények MS-2376U
MS-2376U

Felkészítőkönyv forrásokkal, kidolgozott feladatokkal

12. évfolyam, 3. kiadás (2022. 04. 06.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 216 oldal
tanterv: NAT 2012
3 690 Ft
2 583 Ft (30% kedvezménnyel)
Kosárba

A kiadvány a 2017-től érvényes érettségi követelmények alapján készült.

A 2024-től érvényes követelmények szerint érettségizőknek az MS-3321U kódszámú változat szükséges.


Könyvünk a középszintű történelem érettségi írásbeli vizsgára készít fel, és segítséget nyújt a szóbeli vizsgára való felkészüléshez is.

12 fejezetben 59 egyetemes történelmi témájú rövid és 46 magyar történelmi témájú hosszú esszé található, továbbá 7 esszé a társadalomismeret témakörből és egy rövid választ igénylő feladatsor a leggyakoribb feladattípusokkal, azok megoldásának menetével.

  • Részletes útmutatót és példákat ad a rövid választ igénylő feladatok megoldásához.
  • A hangsúlyt a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok megírására helyezi: a témaköröket esszéfeladatok formájában dolgozza fel. Megmutatja, hogy mire kell figyelni egy-egy esszé megírásánál, hogyan érdemes a forrásokat használni, hogyan kell jól és lényegre törően fogalmazni, és hogyan lehet a szűkös terjedelem és akár kevésbé biztos tudás esetén is a lehető legjobb vizsgaeredményt elérni.
  • Ismerteti a javítási útmutató pontozási szempontjait, példákon keresztül bemutatja a javítókulcsot.
  • A szövegekben megjelöli a javításkor értékelhető válaszelemeket, hogy a tananyagban alapkövetelményként szereplő adatokat, összefüggéseket könnyebb legyen rögzíteni, szerepüket tudatosítani.
  • Az esszékkel a teljes érettségi tematikát lefedi.

A fejezetek elején a kötelező kerettantervi fogalmakat és neveket táblázatban, a kronológiát időszalagon, a topográfiai adatokat térképvázlatokon jeleníti meg a könyv. Szerepelnek benne az esszék értékelési szempontjai, valamint egy rövid és egy hosszú esszé javítókulcsa is. A szövegekben kiemeltük a vizsga során értékelhető elemeket, az érvek, magyarázatok felépítését és a források alkalmazását.

A szövegek nyelvezete a kötet elején egyszerűbb, a történelmi ismeretekben előre haladva összetettebbé válik. Így a könyv már 9. osztálytól használható a forrásközpontú tanuláshoz és az esszéírás elsajátításához. A könyvet digitális tananyag egészíti ki.

Kapcsolódó kiadványok
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Esszéfeladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! A könyv a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok, rövid és hosszú esszék írására készít fel. 13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé. MS-3321U
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Rövid választ igénylő feladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! Könyvünk a középszintű történelem érettségi rövid választ igénylő feladatainak megoldásához kínál gyakorlófeladatokat megoldásokkal. MS-3322U
Próbaérettségi feladatsorok - Történelem, középszint (2017-től érv.) - 12 teljes feladatsor, magyarázatokkal ellátott megoldási útmutatóval. (2017-től érv. követelmények) MS-3162U
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli (2017-től érv.) - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375U
100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli (2024-től érv.) - A népszerű kiadvány 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján átdolgozott változata MS-3328U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, középszint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2378U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2024-től érv.) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379U
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, középszint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. (2024-től érv. követelmények) MS-3166U
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, emelt szint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. A 2024-től érvényes követelményekhez. MS-3175U
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3173U
Próbaérettségi feladatsorok - Kémia - Emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. Megfelel a jelenleg érvényes, 2017-es követelményrendszernek, és a 2024-ben életbe lépő új követelményrendszernek is. MS-3174U
A határidőnaplóban található aktiváló kóddal egy választott kiadványunk digitális változata ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék3
Tartalomjegyzék3
A könyv használatáról3
A középszintű írásbeli vizsga az érettségin4
Az ókor és kultúrája12
Poliszok az ókori Hellászban (1.1.)12
Az athéni demokrácia a Kr. e. 5. században12
Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában (1.2.)14
Iulius Caesar egyeduralmi kísérlete14
Az európai kultúra alapjai (1.3.)15
A görög hitvilág15
A görög szobrászat16
A római építészet17
Az ókori zsidó vallás18
A kereszténység kialakulása és főbb tanításai19
A középkor22
Nyugat-Európa a kora középkorban (2.1.)22
A mezőgazdasági technika változásai22
A hűbériség23
A jobbágyság helyzete24
A középkori egyház (2.2.)25
A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői25
A keresztény-zsidó együttélés a középkorban26
Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában (2.3.)27
A középkori városok kialakulása27
A városok jogai az érett középkorban28
A céhek kialakulása és működése29
Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom (2.4.)30
Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai30
A középkor kultúrája (2.5.)31
A román stílus31
A gótikus stílus32
A reneszánsz kultúra33
Kora újkor (1492-1789)36
A földrajzi felfedezések és következményei (4.1.)36
A földrajzi felfedezések okai és főbb eseményei36
A kapitalista gazdaság kialakulása37
A kontinentális munkamegosztás kialakulása38
Reformáció és katolikus megújulás (4.2.)39
A lutheri reformáció39
A kálvinizmus40
A katolikus megújulás41
A barokk42
Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században (4.3.)43
Az angol alkotmányos monarchia jellemzői43
A felvilágosodás kora (4.4.)44
A felvilágosodás államelmélete44
A felvilágosodás valláskritikája45
A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)48
A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk (6.1.)48
Az alapvető emberi és polgári jogok48
A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések (6.2.)49
A liberalizmus és a konzervativizmus49
A nacionalizmus a 19. században50
A szocializmus51
Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért (6.3.)52
A szövetségi rendszerek kialakulása52
Az ipari forradalom hullámai és hatásai (6.4.)53
Az iparosodás kezdetei: a könnyűipari fellendülés53
A közlekedés átalakulásának következményei54
Az iparosodás környezeti hatásai55
Az iparosodás második szakasza56
Az iparosodás újabb szakaszának jellemzői57
A világháborúk kora (1914-1945)60
Az első világháború és következményei (8.1.)60
Hadviselés az I. világháborúban60
A Párizs környéki békék61
A fasizmus és a nemzetiszocializmus (8.2.)62
A náci ideológia62
A kommunista diktatúra (8.3.)63
A sztálini diktatúra63
A második világháború (8.4.)64
A német-szovjet viszony 1939 és 1941 között64
Fordulat a keleti fronton65
A nagyhatalmi együttműködés66
A holokauszt67
A jelenkor70
A kétpólusú világ kialakulása (10.1.)70
Az ENSZ legfontosabb szervei70
Az ENSZ szervezetei és globális feladatai71
A kétpólusú világ kialakulása72
A kubai válság73
Amerikai-vietnámi háború74
A kétpólusú világrend megszűnése (10.2.)75
A Szovjetunió szétesésének okai, folyamata75
Jugoszlávia szétesése76
Németország újraegyesítése77
Az európai integráció (10.3.)78
Az európai integráció folyamata78
A maastrichti szerződés79
Az Európai Unió és az uniós intézmények működése80
A globális világ sajátosságai (10.4.)81
A globális világgazdaság ellentmondásai81
A középkori magyar állam megteremtése84
A magyar nép története az államalapításig (3.1.)84
A magyar honfoglalás84
Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora (3.2.)88
I. (Szent) István államalapító tevékenysége88
A tatárjárás90
Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora (3.3.)92
I. Károly gazdasági és pénzügyi intézkedései92
A Hunyadiak (3.4.)94
Hunyadi Mátyás központosító intézkedései94
Magyarország a kora újkorban (1490-1790)98
Az ország három részre szakadása (5.1.)98
A mohácsi csatavesztés körülményei98
Az ország három részre szakadása100
A várháborúk102
Az Erdélyi Fejedelemség virágkora (5.2.)104
Erdély etnikai és vallási képe a 16-17. században104
A reformáció jellemzői és kulturális hatása106
A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc (5.3.)108
A Rákóczi-szabadságharc előzménye, okai108
A Rákóczi-szabadságharc lezárása, következményei110
Magyarország a 18. sz.-i Habsburg Birodalomban (5.4.)112
Magyarország demográfiai és etnikai átalakulása112
Mária Terézia reformjai114
II. József reformjai116
A polgárosodás kezdetei és kibontakozása (1790-1914)120
A reformkor (7.1.)120
Széchenyi politikai programja120
Kossuth politikai programja122
Forradalom és szabadságharc (7.2.)124
A márciusi forradalom124
Az áprilisi törvények126
Az 1848-1849-es szabadságharc128
A kiegyezés és a dualizmus (7.3.)130
A kiegyezéshez vezető út130
A kiegyezés tartalma és értékelése (7.4.)132
A kiegyezés132
A dualizmus kori gazdaság és társadalom (7.5.)134
Gazdasági változások a dualizmus korában134
Az arisztokrácia és a nagypolgárság136
Az etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés138
Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)142
Az első világháború és következményei (9.1.)142
A trianoni béke következményei142
A Horthy-korszak (9.2.)144
A bethleni konszolidáció144
A Horthy-korszak politikai berendezkedése146
Magyarország külpolitikája148
A Horthy-rendszer ideológiai alapjai150
Művelődési viszonyok és társadalom (9.3.)152
Az antiszemitizmus Magyarországon a két háború között152
Magyarország a második világháborúban (9.4.)154
Magyarország a Szovjetunió elleni harcokban154
Magyarország német megszállása156
A nyilas hatalomátvétel és következményei158
A magyarországi holokauszt160
Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig164
A Rákosi-korszak (11.1.)164
A Rákosi-korszak politikai rendszere164
A Rákosi-korszak gazdaságpolitikája166
Az 1956-os forradalom és szabadságharc (11.2.)168
Az 1956-os forradalom előzményei és kirobbanása168
A forradalom győzelme és a szabadságharc leverése170
A Kádár-korszak (11.3.)172
A Kádár-korszak politikai rendszere172
Életkörülmények az 1960-70-es években174
A Kádár-korszak gazdaságpolitikája176
A rendszerváltozás (11.4.)178
A rendszerváltozáshoz vezető út178
A rendszerváltozás főbb eseményei 1989-90-ben180
A piacgazdaságra való áttérés nehézségei182
Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság (11.5.)184
Az erdélyi magyarság története 1945 után184
Társadalomismeret188
Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás (12.1.)188
A szociális ellátórendszer fő elemei és működése188
A szociális ellátórendszer Magyarországon189
A magyarországi romák foglalkoztatási helyzete190
Az aktív és felelős állampolgárság alapjai (12.2.)192
A hatalmi ágak viszonya a jelenkori Magyarországon192
Az országgyűlési választások rendszere194
Az alapvető emberi jogok196
Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak (12.3.)197
A háztartás pénzügyei197
Rövid választ igénylő feladatok198
Mintafeladatok198
Tartalomjegyzék212