Fizika érettségi felkészítő könyv

Fizika 11-12. A természetről tizenéveseknek c. sorozat érettségire felkészítő fizika tankönyve MS-2627
MS-2627

Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek

11-12. évfolyam, 14. kiadás (2023. 04. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 288 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
3 980 Ft
3 184 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak
A tankönyv 33 fejezetben tematikus és átfogó áttekintést nyújt a teljes középiskolai fizika tananyagról. Nagy gondot fordít a korábban megismert kísérletek, jelenségek, gyakorlati és technikai alkalmazások értelmezésére és a fizika nagy felfedezéseinek történeti áttekintésére is. A rendszerező elméleti összefoglaláson túl az érettségi tematikájának megfelelően kísérleteket, tesztfeladatokat, számítási feladatokat és gondolkodtató kérdéseket is tartalmaz. A tankönyvben jól elkülönülnek az emelt szintű érettségire szükséges anyagrészek.
Kapcsolódó kiadványok
Fizika 11-12. mf. - A fizika érettségire felkészítő tankönyvhöz készült munkafüzet gyakorló feladatokkal MS-2827
Fizika 11. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizenegyedikes fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2623
Fizika 9. tk - A természetről tizenéveseknek c. sorozat fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2615U
Fizika 10. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2619
100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli (2024-től érv.) - A népszerű kiadvány 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján átdolgozott változata MS-3328U
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Esszéfeladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! A könyv a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok, rövid és hosszú esszék írására készít fel. 13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé. MS-3321U
Érettségi témavázlatok - Történelem, középszint (2024-től érv. követelmények) - Új kiadvány! A 2024-től életbe lépő érettségi követelményrendszerben szereplő témakörök részletes vázlata, ábrákkal, adattárral. MS-3324U
Próbaérettségi feladatsorok - Kémia - Emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. Megfelel a jelenleg érvényes, 2017-es követelményrendszernek, és a 2024-ben életbe lépő új követelményrendszernek is. MS-3174U
Biológia feladatsorok emelt szintű érettségire és OKTV-re készülőknek - A feladatgyűjtemény 66 feladatsort kínál az emelt szintű biológia érettségire és az OKTV-re készülők számára. Megoldásokkal és részletes magyarázatokkal MS-3159
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2024-től érv.) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379U
A határidőnaplóban található aktiváló kóddal egy választott kiadványunk digitális változata ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Mechanika10
1. A haladó mozgás fajtái, ezek kísérleti vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltételük10
2. A forgómozgás és a körmozgás kísérleti vizsgálata, jellemzői, dinamikai feltétele19
3. A testek tehetetlensége, tömege. Az inerciarendszer. A sűrűség26
4. Lendület, lendületmegmaradás. Az erő fogalma és mérése32
5. Különféle erőhatások és erőtörvényeik. A dinamika alapegyenlete40
6. A gravitációs mező jellemzése. A bolygók mozgása48
7. A forgatónyomaték. Merev testek egyensúlya. Az emelő típusú egyszerű gépek55
8. Energia, energiaváltozások. A mechanikai energiák és megmaradási tételük63
9. Munka, teljesítmény, hatásfok69
10. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele76
11. Mechanikai hullámok. A hang és jellemzői82
Hőtan92
12. A testek hőtágulása. A gázok állapotváltozásai92
13. Az anyag atomos felépítése. Az ideális gázok részecskemodellje101
14. A hőtan I. és II. főtétele107
15. Halmazállapot-változások. A gázok cseppfolyósítása114
Elektromosságtan122
16. Elektromos töltés, elektromos mező. Pontszerű töltés elektromos mezője122
17. Vezetők az elektrosztatikus mezőben. A kondenzátor130
18. Az egyszerű áramkör jellemzése137
19. Fogyasztók és áramforrások kapcsolása az egyenáramú áramkörben144
20. Az áramvezetés típusai151
21. Az időben állandó mágneses mező160
22. Az elektromágneses indukció170
23. Váltakozó feszültség, váltakozó áram178
24. Elektromágneses rezgések és hullámok189
Fénytan195
25. A fény hullámtermészete195
26. Geometriai optika, leképezés202
Modern fizika, csillagászat211
27. A modern fizika születése211
28. A sugárzások és az elektron felfedezése. Atommodellek219
29. Az elektron hullámtermészete. A kvantummechanikai atommodell230
30. Az atommagok belső szerkezete, kötési energiája. A nukleonok kölcsönhatásai237
31. A radioaktív sugárzások keletkezése és hatásai. Gyakorlati alkalmazások244
32. A magenergia felszabadítása. Az atomerőművek villamosenergia-termelése254
33. Csillagászat és kozmikus fizika264
Megoldások273
Fogalom- és névjegyzék284
A kiadvány bevezetője
Kedves Érettségizők!
A könyv minden fejezete három részből áll. Ezek a következők:

- Témavázlat A szóbeli érettségi vizsgán a felelet előtt van némi gondolkodási idő, amit célszerű nagyon tudatosan felhasználni. A feleletre történő felkészülést és a felelet ügyes időbeosztását egy jól áttekinthető vázlat segítheti legjobban. Ennek összeállítását teheti könnyebbé az egyes fejezeteket bevezető témavázlat.

- A téma rendszerező feldolgozása A második rész az adott téma tömör, rendszerezett - a gyakorlati élettel, a fizikatörténettel és a többi tantárgyban tanultakkal meglevő kapcsolatát is bemutató - feldolgozásának egy lehetséges változata. Ez az anyag elsősorban a fakultációs formában vagy más módon történő felkészülést segítheti. A szóbeli vizsgán a felelet ilyen részletes kidolgozására és leírására nem lesz idő, de talán nincs is rá szükség. Ott ugyanis nem felolvasni, hanem önállóan elmondani, előadni kell a kihúzott tétel logikusan felépített lényegét. A témák ilyen részletes ismerete azonban azért is szükséges, mert az írásbeli vizsgán szereplő kérdések némelyike is igényel rövid szöveges kifejtést, az emelt szintű írásbelin pedig egy egész gondolatkör megadott szempontok szerinti (esszészerű) leírása az egyik feladat.

- Feladatok A harmadik rész a gyakorló feladatok legfontosabb típusait mutatja be. Ezek a következők: - A szóbeli vizsgán bemutatandó kísérletek. Ezek közül a legnagyobb valószínűséggel előfordulókat vagy az azokhoz hasonlókat itt csak megemlítjük, mert azok elvégzéséhez, elemzéséhez és a következtetések levonásához a munkafüzetben találnak segítséget. - Az írásbeli vizsga különféle típusú feladataihoz (Jelenségek értelmezése; Tesztfeladatok, Számításos feladatok) csak néhány jellegzetes mintafeladatot mutatunk be, hiszen ezek megoldásának begyakorlásához sok jó feladatgyűjtemény áll rendelkezésükre. - A három nagy egység (mechanika, elektromosságtan és modern fizika) lezárásakor utalunk a gyakorló vizsgalapokra, amelyek segítségével az adott témakörből mindenki ?próbaérettségit? tehet, s önállóan ellenőrizheti, hogyan sajátította el a témakör ismereteit. Ezek az érettségin várható feladattípusokból összeállított vizsgalapok a munkafüzetben találhatók. A könyv végén minden kérdés, illetve feladat végeredménye és a nehezebbek megoldásának alapötlete is megtalálható.